Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Θέση εργασίας ΠΕ Γεωπόνου από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 598/16-11-2012 Πράξη της
Επιτροπής Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου με α/α: 12 της πράξης με τίτλο:
«Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.


Γενικά προσόντα - ΔικαιολογητικάΟι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.
- Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων και σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων αυτών.
 

Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους επικρατέστερους υποψηφίους, σε συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί) σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα και
θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης πρότασης, στη
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης (πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810379315), μέχρι και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 13.00 (τέλος προθεσμίας), ή να τη στείλουν στη διεύθυνση: Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Κρήτης, Εσταυρωμένος, ΤΚ71004, Ηράκλειο Κρήτης. 


Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν (ή να αποστείλουν) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.
 

Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: Για το Πρόγραμμα «Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση
Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Κρήτης», Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Αρ. Πρωτ.
2759/Φ.30.1/05-12-2012.
 

Η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης και των συνοδευτικών αποδεικνύεται, μόνο, από τον
αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΤΕΙ Κρήτης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της
απόφασης της Επιτροπής εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της στην ιστοσελίδα του
ΤΕΙ Κρήτης.
 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί για δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης.
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης
και Ερευνών του ΤΕΙ Κρήτης
Κωνσταντίνος Σαββάκης, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


edokoita.blogspot.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου