ΣΚΟΠΟΣ

Συμβολή στην πρόοδο της Γεωπονικής Επιστήμης για την πληρέστερη ανάπτυξη της Γεωργίας της Χώρας και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα.

Η μελέτη και έρευνα των γεωργο-οικονομικών δυνατοτήτων της Χώρας, ιδιαίτερα του Νομού, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης και τεχνικής και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Αγροτών και του Λαού γενικότερα.

Η παροχή κάθε βοήθειας στα μέλη του Συλλόγου, εκείνα που με τη δράση τους συντελούν στην προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και στην αναγνώριση από την Πολιτεία και την Κοινωνία της σπουδαιότητας της αποστολής του Γεωπόνου στην πρόοδο και στην ευημερία των Αγροτών και της Χώρας γενικότερα.

Η επαγγελματική μόρφωση και η οικονομική και κοινωνική προαγωγή του αγροτικού πληθυσμού.

Η προστασία, προαγωγή και ενίσχυση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων των Γεωπόνων.

Ο συντονισμός των εκδηλώσεων, ενεργειών και δραστηριοτήτων των μελών του Συλλόγου ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα σκοπών, απόψεων και κατευθύνσεων για τα ειδικά και γενικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της Χώρας καθώς και της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού γενικά.

Η προστασία και διεύρυνση των ελευθεριών και όλων των δημοκρατικών κατακτήσεων του Λαού.