Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Διαδικασία δανειοδότησης από Τράπεζα για την υλοποίηση του Σχεδίου Βελτίωσης

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου - Γεωπόνου Γ.Π.Α, Συμβούλου Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Οι Παραγωγοί πριν απευθυνθούν στο Περιφερειακό Κατάστημα για την σύναψη (2) δανείων, οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα για την συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών : 


1ο ΔΑΝΕΙΟ – Μεσομακροπρόθεσμο για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής(50%) σε βαθμό που να είναι βιώσιμο το δάνειο .  
Θα πρέπει ένα μικρό ποσοστό (15% της ιδίας συμμετοχής ) να μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια .
 

Α. Δικαιολογητικά 

1. Ατομική απόφαση ένταξης στο Μέτρο 121. Όπου να φαίνεται ο αριθμός Τράπεζας –και ο ΙΒΑΝ 
2. Φωτοαντίγραφα (Φ/Α) των Ε3 των τριών προηγούμενων χρήσεων . 
3. Φ/Α του Ε1 τελευταίας οικονομικής χρήσης 
4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα των (3) τελευταίων ετών . 
5. Έντυπο Ε9 του παραγωγού και των εγγυητών .Αρχική δήλωση του 2005 και τυχόν μεταβολές . 
6. Δήλωση οφειλών σε άλλες Τράπεζες (έντυπο που χορηγεί η τράπεζα) 
7. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του τρέχοντος έτους ,πλέον συγκεντρωτική προηγούμενου έτους . 
8. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του προηγούμενου έτους . 
9. Ενιαία Δήλωση (ΟΣΔΕ) των τριών τελευταίων ετών –από ΕΑΣ . 
10. Βεβαίωση ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης –από το Μητρώο ( ΚΕΠΥΕΛ ή Ιντερνετ. ) 
11. Φ/Α του ΑΔΤ του παραγωγού και των εγγυητών . 
12. Επιπλέον θα προσκομίζονται αδειοδοτικά έγγραφα που απαιτούνται για την υλοποίηση των επενδύσεων .(Περιβαλλοντική έκθεση ,άδεια εγκατάστασης , άδεια περίφραξης κλπ)
13. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ & ΟΓΑ (απαιτείται κατά την ημέρα της εκταμίευσης )


2ο ΔΑΝΕΙΟ Βραχυπρόθεσμο Δάνειο έναντι επιχορήγησης ( Τριμερής σύμβαση εκχώρηση της ενίσχυσης 50% του Επενδυτικού .Σχεδίου : Παραγωγός-Τράπεζα-ΥΠΑΑΤ )


Β. Δικαιολογητικά
1. Ατομική απόφαση ένταξης στο Μέτρο 121. Όπου να φαίνεται ο αριθμός Τράπεζας –και ο ΙΒΑΝ 

2. Φωτοαντίγραφα (Φ/Α) των Ε3 των τριών προηγούμενων χρήσεων (εφόσον τηρούνται ) 3. Φ/Α του Ε1 τελευταίας οικονομικής χρήσης 
4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα των (3) τελευταίων ετών . 
5. Έντυπο Ε9 του παραγωγού και των εγγυητών .Αρχική δήλωση του 2005 και τυχόν μεταβολές . 
6. Δήλωση οφειλών σε άλλες Τράπεζες (έντυπο που χορηγεί η τράπεζα) 
7. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του τρέχοντος έτους ,πλέον συγκεντρωτική προηγούμενου έτους . 
8. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του προηγούμενου έτους . 
9. Ενιαία Δήλωση (ΟΣΔΕ) των τριών τελευταίων ετών –από ΕΑΣ . 
10. Βεβαίωση ότι ο αιτών είναι επαγγελματίας αγρότης –από το Μητρώο ( ΚΕΠΥΕΛ ή Ιντερνετ. ) 
11. Φ/Α του ΑΔΤ του παραγωγού και των εγγυητών . 
12. Επιπλέον θα προσκομίζονται αδειοδοτικά έγγραφα που απαιτούνται για την υλοποίηση των επενδύσεων .(Περιβαλλοντική έκθεση ,άδεια εγκατάστασης , άδεια περίφραξης κλπ) 13. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ & ΟΓΑ (απαιτείται κατά την ημέρα της εκταμίευσης )

Το παρών δημοσιεύτηκε στο Forum της ΠΕΕΓΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου