Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Β' Φάση διαβούλευσης για τη σύνταξη του νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Τοπικός Πόρος)

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Αρθρο 4 της Εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης, το πενταετές Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας καταρτίζεται με πρωτοβουλία και ευθύνη της οικείας Περιφέρειας, ύστερα από τη συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς.

Για κάθε Περιφέρεια συντάσσεται ένα Ε.Α.Π. με διακριτούς προϋπολογισμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα. Με την παρούσα συνεχίζεται η διαδικασία ενημέρωσης με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της εταιρικής σχέσης της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό σας ενημερώνουμε ότι:


- το Σχέδιο του νέου πενταετούς Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) το οποίο
έλαβε υπόψη, κατόπιν αξιολόγησης, το σύνολο των προτάσεων – απόψεων που
διατυπώθηκαν κατά την υλοποιηθείσα αρχική φάση δημοσιοποίησης στο προηγούμενο
διάστημα καθώς και

- η Υπουργική Απόφαση εξειδίκευσης του ΕΑΠ, είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα στους δικτυακούς τόπους www.pdm.gov.gr, www.kozani.gr, www.florina.gr.

Παρακαλούμε για την αποστολή των απόψεων - προτάσεών σας, μέχρι την Παρασκευή
14/02/2014
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Προϊστάμενο Τμήματος Εφαρμογής
Προγραμμάτων και Εργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διοικητήριο, ΖΕΠ, 50100 Κοζάνη, υπόψη κ. Κουρία Ευάγγελου τηλ. : 24610.52743-52720.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, το Σχέδιο Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος
(Ε.Α.Π.) θα επικαιροποιηθεί και στη συνέχεια θα τεθεί για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.

Μετά την έγκρισή του, όπως παραπάνω, θα ακολουθήσει νέα φάση δημοσιοποίησης με στόχο την ενημέρωση :

α) φορέων και πολιτών της περιοχής εφαρμογής, για το περιεχόμενο του εγκεκριμένου Ε.Α.Π. και για τη δυνατότητα που έχουν προκειμένου να το αξιοποιήσουν και

β) για τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους και επιλέξιμους φορείς.

Σας ενημερώνουμε επιπρόσθετα ότι :

α. Στη διαδικασία δημοσιοποίησης επί του Αρχικού Σχεδίου Ε.Α.Π. συμμετείχαν, με διατύπωση απόψεων και προτάσεων που αξιολογήθηκαν στο σύνολό τους, οι παρακάτω :

1. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
2. Επιμελητήριο Κοζάνης
3. Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή (ΚΕ.Π.ΚΑ.) Δυτικής Μακεδονίας
4. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
5. Κέντρο Περιβάλλοντος
6. Δήμος Βοίου
7. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας / Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
8. ΚΕΚ ΑΜΕΑ Π.Ε. Κοζάνης
9. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας
10. Κολοβός Χρήστος, Μηχανικός Μεταλλείων, Μέλος Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

β. Για τη διαμόρφωση του παρόντος Επιχειρησιακού Σχεδίου Ε.Α.Π. λήφθηκαν υπόψη και
αξιολογήθηκαν επίσης:

- όλες οι δημοσιεύσεις – διατυπώσεις προτάσεων που έγιναν στα Μέσα Ενημέρωσης (συμβατικά και ηλεκτρονικά), όχι υποχρεωτικά στο πλαίσιο της διαβούλευσης και πιθανά πριν από αυτήν καθώς και
- συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή Παρακολούθησης καθώς και με τα επιστημονικά και παραγωγικά επιμελητήρια.

Παρακαλούμε για την ενεργή συμμετοχή σας και είμαστε σε αναμονή.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Α.Π.

Γιώργος Δακής


1. Επιστολή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή
2. ΣΧΕΔΙΟ Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) 2012-2016
3. Παράρτημα σχεδίου
4. ΦΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου