Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

«Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού» - 3η Πρόσκληση

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πρόσκληση η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τις 19 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 5 Απριλίου. Το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ και αφορούν Δημόσια Δαπάνη. Το ποσοστό ενίσχυσης προσδιορίζεται στα 93,2 ευρώ το στρέμμα. 

Περιοχές εφαρμογής

Η δράση 2.3 εφαρμόζεται στις καπνοπαραγωγικές περιοχές και ειδικότερα στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.
 

Δικαιούχοι - κριτήρια ένταξης
 

Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων για τη δράση 2.3 μπορούν να κριθούν καπνοπαραγωγοί, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις περιοχές παρέμβασης, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και εντάσσουν την καλλιέργεια καπνού στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων:
Πρόσωπα, τα οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην 1η ή στη 2η Πρόσκληση της δράσης.
Πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών.
Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό
Πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.

Ένας δικαιούχος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια (1) προσκλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων της Δρ. 2.3) και σε περισσότερες από μια (1) Δράσεις του Μέτρου 214.Β. Κριτήρια ένταξης
1. Τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτήρια επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι για τη δράση 2.3 «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού», πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας.

α. Κριτήρια επιλεξιμότητας:
i. Να είναι παραγωγοί στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, και να έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό.
ii. Να ασκούν αγροτική δραστηριότητα.
iii. Να υποβάλλουν εμπρόθεσμα, με τη διαδικασία της παραγράφου 7 «Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - απαιτούμενα δικαιολογητικά», αίτηση ενίσχυσης για αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους, τα οποία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2012 του ενδιαφερόμενου.
• Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια που
είναι ενταγμένα σε άλλη αγροπεριβαλλοντική δράση.• Βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν.
 

Δείτε εδώ 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου