Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

∆/νση Αγροτικών Υποθέσεων ∆υτ. Μακεδονίας: Σύσκεψη για το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών στην Κοζάνη

Σας προσκαλούµε την Τετάρτη, 5 Μαρτίου, στις 10:00 π.µ., σε τεχνική σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί στην Υπηρεσία µας. 

Θέµα της η ανταλλαγή απόψεων και ο συντονισµός
µελετητών και υπηρεσιακών παραγόντων...

για την οµαλή πορεία του Μέτρου 1.1.2.

Με εντολή Γ.Γ.Α.∆.Η.-∆.Μ. 
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Αγροτικών Υποθέσεων ∆υτ. Μακεδονίας

Αντώνιος-Περικλής Μούντζιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου