Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αποτελέσματα για τις 260 προσλήψεις

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα με τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τις διακοσίων εξήντα (260) προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών (130 για το α ́ δίμηνο και 130 για το β ́δίμηνο), για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται οι επιλεγέντες προς πρόσληψη να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή Περιφερειακών Μονάδων είτε να αποστείλουν στο αντίστοιχο fax που αναγράφεται στην υπ’αριθμ.155609/13-11-2014 Ανακοίνωση,από Τετάρτη 03/12/2014 έως και Παρασκευή 05/12/2014,τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός και το έτος κτήσης, σύμφωνα με το τυπικό προσόν της αιτούμενης θέσης. 
2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (για την περίπτωση ισοβαθμίας). 
3) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται. 
4) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ουποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. 
5) Βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία.

δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου