Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Ερωτήματα Ομάδας εργασίας για τη Νέα ΚΑΠ του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας, που αφορούν στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1307/2013

Τα μέλη μας καθημερινά είναι αποδέκτες ερωτημάτων, από ενδιαφερόμενους γεωργούς, που έχουν σχέση με την νέα ΚΓΠ (2014-2020) ειδικά αυτή την περίοδο, που άρχισε η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ τρέχοντος έτους 2015.

Κατ’ αρχάς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο, οι όποιες διαδικασίες μεταβιβάσεων δικαιωμάτων λήψης ή μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, να δρομολογηθούν και να εκδοθούν πριν τις 27/2/2015, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις των μισθώσεων γης που αφορούν στην τρέχουσα...

καλλιεργητική περίοδο έχουν παραταθεί από τις οικονομικές υπηρεσίες μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Χρήσιμο, επίσης, είναι να γνωστοποιηθούν και τα κριτήρια κατανομής των νέων δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα το συντομότερο δυνατόν.

Εν προκειμένω και μετά την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης 104/7056/22-01-15 που αφορά στην Εθνική επιλογή της χώρας για την ΚΓΠ προέκυψαν κάποια ερωτήματα και παρακαλούμε για τη διευκρίνισή τους.

1. Άρθρο 15, Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους

α) Επειδή δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό, τι αφορά η παράγραφος 4 του άρθρου 15 της πιο πάνω Υ.Α. που αναφέρεται μόνο σε μισθωμένες γεωργικές εκτάσεις παραθέτουμε ένα παράδειγμα για τη δική σας απάντηση.

- Αγρότης το 2014 δήλωσε 200 στρέμματα μισθωμένα για ενεργοποίηση ισάριθμων δικαιωμάτων του. Η λήξη της μίσθωσης ήταν στις 15/12/2014. Το 2015, όμως, αδυνατεί να μισθώσει το σύνολο των 200 στρεμμάτων και θα δηλώσει π.χ. 140 στρέμματα με λήξη μίσθωσης 15/12/2015.

Εν προκειμένω ο γεωργός θα υποστεί τη ρήτρα απροσδόκητου κέρδους, γιατί το 2015 δήλωσε λιγότερο από το 90% των εκτάσεων σε σχέση με τα δικαιώματα του το 2014;

β) Εάν ένας γεωργός δηλώσει 2015 έκταση ίση με το 60% των ιδιόκτητων εκτάσεων του που δήλωσε το 2014 και ενεργοποιούσαν δικαιώματα , ποιο θα είναι το ακριβές ποσοστό απώλειας ενισχύσεων του παραγωγού προς το εθνικό απόθεμα λόγω ρήτρας; Η μείωση θα αφορά το 40%, που είναι η συνολική μείωση της έκταση του ή το 30%, που προκύπτει σαν διαφορά του 60% από το 90%;

2. Αναδασωμένες εκτάσεις (ακακίες- πρόσφατο μέτρο 221 δάσωση γεωργικών γαιών αλλά και παλαιότερα), ή εκτάσεις που τελούν υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας, σύμφωνα με τους καν. 1257/99, 1698/05 και που δεν έχουν λήξει οι δεσμεύσεις τους στα εν λόγω προγράμματα, θα είναι επιλέξιμες για την βασική ενίσχυση δηλούμενες το 2015;

Αν όχι, θα μετράνε στον συνολικό αριθμό των αρόσιμων εκτάσεων για τις υποχρεώσεις του πρασινίσματος; Δεδομένου ότι στο παράρτημα ΙΙ της παραπάνω ΥΑ104/7056/22-01-14 στις επιλέξιμες ομάδες καλλιεργειών συγκαταλέγονται και τα δασικά δέντρα (κωδικός 49 ακακίες καρυδιές) ως αρόσιμες εκτάσεις. Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω εκτάσεις δεν γέννησαν δικαίωμα είσπραξης το 2008 στα πλαίσια καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και έως σήμερα δεν ενεργοποιούν δικαιώματα.
 

3. Σε παλαιότερη ερώτηση μας αν γεωργός, ο οποίος βρίσκεται στο πρόγραμμα «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» π.χ. με 300 στρέμματα και αφήνει αγρανάπαυση 15 στρ. λόγω απαιτήσεων του προγράμματος, είναι υποχρεωμένος να αφήσει επιπλέον 5% για οικολογική εστίαση ή όχι; Πήραμε απάντηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το έγγραφο Αρ. Πρ. 1034/143548 στις 13/11/2014, με την οποία μας έγινε γνωστό ότι: « Δεν είναι υποχρεωμένος να αφήσει επιπλέον 5% έκταση σε αγρανάπαυση αλλά θα υποστεί μείωση της ενίσχυσης του αγροπεριβαλλοντικού το ύψους της οποίας θα καθοριστεί μετά την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης από την Ε.Ε.»

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε, αν η οποιαδήποτε μείωση ενίσχυσης αγροπεριβαλλοντικού λόγω διπλής χρηματοδότησης, θα αφορά στην έκταση της αγρανάπαυσης δηλαδή του 5% ή στην συνολική ενταγμένη έκταση της σύμβασης του αγροπεριβαλλοντικού μέτρου;

Σε κάθε περίπτωση δεδομένου ότι είναι πολυάριθμοι οι ενταγμένοι παραγωγοί στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα διάρκειας πενταετίας, όπως η εν λόγω δράση «προστασίας των νιτρικών» και δεδομένου, ότι οι δεσμεύσεις τους, λήγουν το 2016 θα πρέπει να αποσαφηνιστούν άμεσα και λεπτομερειακά όλες οι περιπτώσεις, που αφορούν στις πιθανές μειώσεις των ενισχύσεων των αγροπεριβαλ-λοντικών μέτρων για τα έτη 2015, 2016 και σχετίζονται με το πρασίνισμα (διαφοροποίηση καλλιεργειών, περιοχή οικολογικής εστίασης)-διπλή χρηματοδότηση κ.τ.λ.

Χρήσιμο θα ήταν, επίσης, να προβεί το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ενημέρωση των συναδέλφων και παραγωγών για πιθανή άμεση προκήρυξη νέων μέτρων, καθώς σύμφωνα το Άρθρο 12 ,παρ. 3 της ΚΥΑ 079833-25/10/2011 δύναται να υπάρξει διακοπή των υφισταμένων μέτρων χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013, οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να έχουν ενεργές συμβάσεις, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εφαρμογή της δράσης για την οποία έχουν υπογράψει σύμβαση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να διακόψουν τη σύμβαση χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις.

Θεωρούμε πάντως πως δεν πρέπει να εφαρμοσθούν οι παραπάνω μειώσεις που αναφέρει η απάντηση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς σύμφωνα με την παρ. 4, Άρθρο 43, του Καν 1307/2013, οι ισοδύναμες πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 3, δεν αποτελούν αντικείμενο διπλής χρηματοδότησης.

4. Στο άρθρο 29 της παραπάνω ΥΑ αναφέρονται 11 είδη (&γένη) καλλιεργειών που έχουν ικανότητα δέσμευσης αζώτου (ψυχανθών) και καλύπτουν την περιοχή οικολογικής εστίασης.

Στα είδη αυτά δεν αναφέρονται τα : το ρόβι (Ervum ervilia), το λαθούρι (Lathyrus spp.), η αραχίδα (Arachis hypogaea) και η σόγια (Glycine max) ψυχανθή, που καλλιεργούνται στην περιοχή μας. Θα μπορούσαν να προστεθούν με κάποια πιθανή τροποποίηση της ΥΑ ;

5. /Άρθρο 19 Μεταβίβαση των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με μίσθωση/.

Εκμισθωτής, που πληροί τις προϋποθέσεις πρώτης χορήγησης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, μπορεί το 2015 να εκμισθώσει την εκμετάλλευσή του και τα προς χορήγηση δικαιώματα βασικής ενίσχυσης σε άλλον ενεργό γεωργό, που κατέχει ήδη δικαιώματα και πληροί και αυτός τις προϋποθέσεις πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων; Και αν ναι στον υπολογισμό της ΑΜΑΔ του μισθωτή θα συνυπολογιστεί η αξία των δικαιωμάτων του εκμισθωτή μαζί με τα δικά του;

6. Ένας γεωργός έχει μικτά δικαιώματα εκτατικά και ειδικά. Αν το 2015 δηλώσει μόνο πρόβατα θα είναι δικαιούχος της συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανεξάρτητα του αριθμού των ζώων του;

- θα μπορεί να μεταβιβάσει με μίσθωση τις εκτάσεις μαζί με τα εκτατικά δικαιώματα σε άλλον ενεργό γεωργό τώρα;

7. Προβατοτρόφος κάτοχος ειδικών δικαιωμάτων ενδιαφέρεται να μεταβιβάσει τα ζώα του και το δικαίωμα λήψης στο γιο του. Η μεταβίβαση των προβάτων θα γίνει με ιδιωτικό συμφωνητικό και με την αλλαγή των μητρώων στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και ακολούθως θα συμπληρώσουν το έντυπο μεταβίβασης του δικαιώματος λήψης, όταν είναι διαθέσιμο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Στη περίπτωση αυτή ο γιος θα μπορέσει να πάρει την συνδεδεμένη ενίσχυση στη νέα περίοδο ως κάτοχος ειδικών δικαιωμάτων;

8. Δεχόμαστε ερωτήσεις από συναδέλφους των Δήμων, αν θα δεχθούν κανονικά δηλώσεις του ζωικού κεφαλαίου κατά τοπική κοινότητα, όπως στο παρελθόν ή θα υπάρξει διαφορετική διαδικασία κατανομής των δημόσιων – δημοτικών βοσκοτόπων;

9. Στο άρθρο 10 για την πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων και στην παρ. 2.α αναφέρεται ότι: // Γεωργοί, οι οποίοι για τι 2013 δεν έλαβαν …. αλλά παρήγαν φρούτα …κ.λ.π.// έχουν παραληφθεί τα διακοσμητικά φυτά που αναφέρονται στο κανονισμό. Εν προκειμένω φυτώρια καλλωπιστικών φυτών θα είναι επιλέξιμα για την «γέννηση» δικαιωμάτων; Και αυτό ερωτάται, γιατί είναι ως επιλέξιμα για ενεργοποίηση με βάση το παράρτημα ΙΙ της Υ.Α.

10. Στο άρθρο 10 και στη παρ. 2γ αναφέρεται ότι: Για την επαλήθευση των παραπάνω δραστηριοτήτων λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης το έτος 2013 ή (β) το εκκαθαριστικό φορολογίας κ.λ.π. πλην όμως στην με αριθ. 13786/23-01-2015 εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται μόνο η ενιαία αίτηση για το έτος αιτήσεων 2013. Τι τελικά θα ισχύει;

11. Σχετικά με το άρθρο 25 παράγραφος 2 «Τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβάζονται σε γεωργό που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) του ενεργού γεωργού

(β) εγκατεστημένου εντός της ελληνικής επικράτειας, εκτός από την περίπτωση της μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς»

Πιστεύουμε ότι η προϋπόθεση του ενεργού γεωργού δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο γιατί αποκλείει την είσοδο νεοεισερχομένων στην γεωργία οι οποίοι πριν την μεταβίβαση δεν ήταν αποδέκτες άμεσων ενισχύσεων και επομένως δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί.

Επίσης πρέπει το κριτήριο του ενεργού γεωργού να εξαιρεθεί και από τις περιπτώσεις κληρονομιάς.

12. Η έκταση που καλλιεργείται με ψυχανθή ως κύρια καλλιέργεια για κάλυψη της υποχρέωσης της περιοχής οικολογικής εστίασης, μπορεί να σπαρθεί με άλλη επίσπορη καλλιέργεια μετά την συγκομιδή της κύριας;
Με τιμή,

Ομάδα εργασίας για τη Νέα ΚΑΠ
του Γεωπονικού Συλλόγου
Ν. Λάρισας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου