Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Αναστολή του μέτρου της συνταγογράφισης για 6 μήνες ζητά η Π.Ο.Σ.Ε.Γ. με επιστολή της προς τον Αναπληρωτή Υπ.Α.Α.Τ. κ . Αποστόλου


Οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων περιγράφονται στον ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8) άρθρο 35, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32) άρθρο 44 παρ. 4. Στα πλαίσια της Υ.Α. 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ Β 2310) άρθρο 6 για την σύσταση «Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων» το Υπ.Α.Α.Τ. με το έγγραφο αριθ. πρωτ. 713/9651/27-01-2015 καλεί τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν σε αυτό...
Επειδή,
· πολλές από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία της εμπορίας και της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων δεν έχουν ολοκληρωθεί,
· Πολλές προβλεπόμενες διαδικασίες δεν έχουν επαρκώς διευκρινισθεί.
· Σύμφωνα με τον ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8) άρθρο 35, όπως αντικαταστάθηκε με τον ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32) άρθρο 44 παρ. 4, στην παρ. 5 εδάφιο γ προβλέπεται ότι, “Μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 33 και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ.”

Για τον λόγο αυτό ζητάμε
Tην αναστολή του μέτρου της συνταγογράφισης για ένα εξάμηνο, προκειμένου μετά από σχετική διαβούλευση των εμπλεκομένων οι προβλεπόμενες διαδικασίες να ξεκινήσουν ταυτόχρονα, ολοκληρωμένα και πλαισιωμένες με τις απαραίτητες διορθώσεις και διευκρινήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου